Deze site is enkel bedoeld voor gezondheidszorgbeoefenaars in België en Luxemburg

Zoeken

Menu

Close

AanmeldenAfmelden
  • FR
Onze geneesmiddelenTherapeutische gebieden  Patiëntenprogramma'sMateriaalMaterialenEvenementenMateriaalVideo’sContactContactContacteer onsMedische InformatieNL - DutchSelect a languageLanguagesNL - DutchFR - French

 U kunt bijwerkingen melden onderaan de pagina.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website Pfizer PRO.be van de onderneming Pfizer NV/SA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Pleinlaan 17, B-1050 Elsene, RPR Brussel 0401.994.823 (hierna "Pfizer"). Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden nauwkeurig te lezen en na te kijken voordat u deze website, of elke andere website van Pfizer NV waartoe deze website toegang geeft, gebruikt of betreedt. Door het betreden of gebruiken van deze website, erkent u deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te aanvaarden. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan deze website, alsook andere websites van Pfizer waartoe deze website toegang geeft, te betreden of gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website en op alle andere Pfizer websites waartoe deze website toegang geeft. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door Pfizer worden gewijzigd. Controleer deze website regelmatig zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

  1. Gebruik van de website De informatie die op deze website wordt verstrekt en de diensten die daarop beschikbaar zijn, zijn uitsluitend bestemd als algemene informatie en voor educatieve doeleinden ten behoeve van de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. U moet dus uw RIZIV-nummer meedelen bij uw registratie op deze website. De toegang wordt u verleend op uw aanvraag indien u ons uw naam, voornaam, beroep, specialiteit, adres, e-mailadres, en de login van uw keuze meedeelt. Na uw registratie deelt Pfizer u per e-mail uw persoonlijk wachtwoord mee. Uw toelating om dit e-mailadres te gebruiken is onmisbaar voor Pfizer om uw persoonlijke toegang tot de website kunnen creëren. Na controle van uw registratie zal u een definitieve toegang verleend worden en krijgt u een schriftelijke bevestiging per email. Uw persoonsgegevens zullen behandeld worden voor de doeleinden en onder de voorwaarden beschreven in de “Privacyverklaring”. Uw toegang tot de informatie op deze site en het gebruik dat u ervan maakt zijn onderworpen aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Uw toegang tot en gebruik van deze website dient altijd conform de wet te gebeuren en u zal niets doen dat de werking van deze website schaadt, verstoort, hindert of onderbreekt of dat het gebruik of genot van de website door andere gebruikers belet.
  2. Inhoud Toegang tot en gebruik van deze website zijn geheel voor eigen risico. Pfizer kan op elk moment inhoud toevoegen, wijzigen of verwijderen. Pfizer zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar geeft geen waarborgen voor en verbindt zich geenszins tot de juistheid, relevantie, geldigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. U aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn inhoud onder uw verantwoordelijkheid valt. Pfizer biedt geen enkele waarborg, uitdrukkelijk of stilzwijgend, in  de ruimste mate waarin dit door de wet is toegestaan. Noch Pfizer, noch haar filialen, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade, met inbegrip, maar zonder beperking, elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website of het onvermogen of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken, of van om het even welke fout of vergetelheid in de inhoud ervan. Deze beperking omvat eveneens schade aan uw computeruitrusting of informaticamateriaal en schade veroorzaakt door om het even welk virus dat uw computer of uw programma's kan aantasten.
  3. Privéleven en cookies Pfizer respecteert het privéleven van alle bezoekers van zijn website. Gelieve het beleid van Pfizer met betrekking tot cookies en het respecteren van het privéleven te lezen om alles te weten over uw rechten en hoe Pfizer uw persoonlijke gegevens beschermt (waaronder cookies). Zie de Privacyverklaring.
  4. Externe websites en links naar derden Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten die beheerd zijn door derden waarover Pfizer geen controle heeft. Deze links worden u uitsluitend aangeboden om u te dienen. Op dezelfde manier kan deze website ook toegankelijk zijn via externe links van derden waarover Pfizer geen controle heeft. Pfizer geeft geen waarborgen voor en verbindt zich geenszins tot de juistheid, relevantie, geldigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie op deze website. Pfizer kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of kosten als gevolg van de inhoud van deze informatie. De aanwezigheid van een link naar een website beheerd door een derde partij impliceert geenszins een goedkeuring door of aanbeveling van Pfizer.
  5. Medische informatie Deze website bevat onder andere informatie die verwijst naar diverse medische problemen en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld ter vervanging van advies dat verstrekt wordt door een arts of eender welke andere bevoegde professionele gezondheidszorgverstrekker.
  6. Niet-vertrouwelijke informatie Onder voorbehoud van enig strijdig beding in onze Privacyverklaring, is en zal elke communicatie of andere informatie die u aan Pfizer communiceert via de website door elektronische mail of via een ander middel, zoals vragen, commentaren, suggesties of gelijkaardige boodschappen, als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Pfizer zal dan ook geen enkele verplichting hebben ten aanzien van deze informatie. Pfizer zal vrij zijn om gebruik te maken van om het even welke ideeën, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke communicatie vervat zijn, voor om het even welk doel, inclusief maar zonder daartoe beperkt te zijn, de ontwikkeling, de productie en het op de markt brengen van producten.
  7. Intellectuele eigendomsrechten Pfizer is eigenaar van alle auteursrechten, octrooien, rechten op databanken, merken, modellen, know-how en vertrouwelijke informatie (al dan niet geregistreerd), alsook van alle andere intellectuele eigendomsrechten bestaande in deze website en de inhoud ervan. De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commerciële individuele raadpleging en met behoud van alle copyrights en andere eigendomsaankondigingen. De inhoud van de website mag vervolgens niet opnieuw gekopieerd, gereproduceerd of op eender welke andere manier verspreid worden. Met uitzondering van de hierboven uitdrukkelijk voorziene voorwaarden mag u - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pfizer - geen informatie, teksten of documenten van deze website of een deel ervan kopiëren, tonen, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, heruitgeven en versturen, ongeacht het gebruikte middel, zij het elektronisch of op een andere manier, noch afgeleide werken op basis van die informatie, teksten of documenten creëren.Daarenboven zijn de naam en het logo van Pfizer geregistreerde handelsmerken en mogen die niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pfizer gebruikt worden. Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. een schending van het auteursrecht, het merkenrecht, en/of andere toepasselijke wetgeving betekenen. Pfizer benadrukt dat zij een actief en doeltreffend beleid nastreeft m.b.t. de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. 
  8. Toepasselijk recht Deze website en zijn inhoud zijn ontworpen in overeenstemming met de Belgische wet. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten België, is de informatie uitsluitend bestemd voor inwoners van België. Andere landen kunnen andere wetten hebben, andere vereisten inzake regelgeving en medische praktijken, die verschillen van die van toepassing in België. Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen m.b.t. deze website zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Belgische rechtbanken.
  9. Varia Indien een bepaling van de onderhavige gebruiksvoorwaarden onwettelijk, nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal deze bepaling als niet-geschreven geacht worden, zonder daarbij de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen aan te tasten.

Om de wetenschappelijke bijsluiter te raadplegen, klik hier.

 

Wenst u ons een ongewenst voorval met één van onze geneesmiddelen te melden, contacteer ons dan via de link hieronder:
[email protected]

PfizerPro AccountPfizerPro Account

Om toegang te krijgen tot verdere materialen, bronnen en communicatie over geneesmiddelen en vaccins van Pfizer.

InloggenInschrijvenProfielUitloggen

De informatie op deze website is alleen bestemd voor
gezondheidszorgbeoefenaars in België en Luxemburg Indien u toch informatie wenst over een specifiek product gelieve www.pfizer.be te bezoeken. 

Btw-nummers:
BE 0401994823 
LU 0890094368

Copyright © 2023 Pfizer
Alle rechten voorbehouden.

U verlaat de PfizerPro-site
U wordt omgeleid naar een site van een derde partij.

Houd er rekening mee dat deze site van derden niet wordt beheerd door PfizerPro en niet onder het privacybeleid van PfizerPro valt.